RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Á

:
Bratr ho zabil.
Delete: Ábel Edit : Ábel  

A

:
Vojevůdce Saulova vojska.
Delete: Abnér Edit : Abnér  
:
Vydal se na cestu
Delete: Abraham Edit : Abraham  
:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
1 Comment Delete: Abšalóm Edit : Abšalóm  
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
Delete: Achab Edit : Achab  
:
První člověk.
Delete: Adam Edit : Adam  
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.
Delete: Alžběta Edit : Alžběta  

Á

:
Starozákonní prorok. Má svou knihu. Jmenuje se po něm "Učitel národů".
Delete: Ámos Edit : Ámos  

A

:
Prorokyně v Novém zákoně. Dlouhá léta vdova. Setkala se s malým Ježíšem v chrámu.
Delete: Anna Edit : Anna  

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.
Delete: Áron Edit : Áron  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ