Printer-friendly version
Přehled všech biblických knih - název a stručný obsah. Základ pro hru šibenice apd.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

:
Kniha, která nese název podle muže, který ani v babylonském zajetí nepřestane sloužit Hospodinu, i když mu za to hrozí smrt. Neublíží mu ani lvi, ani oheň.
Delete: Daniel Edit : Daniel  
:
Kniha, kde se Izraelcům před vstupem do zaslíbené země znovu připomíná, co pro ně Hospodin udělal a jak mají v zaslíbené zemi žít. Najdeme tu druhou verzi desatera.
Delete: Deuteronomium Edit : Deuteronomium  
:
Kniha s příběhy o konci izraelských království a o tom, jak se Izraelci dostali do babylonského zajetí.
Delete: Druhá královská Edit : Druhá královská  
:
Kniha, ve které se opakuje příběh o rozdělení izraelského království po smrti krále Šalomouna, o rozdělením království a zavlečení Izraelců do babylonského zajetí.
Delete: Druhá paralipomenon Edit : Druhá paralipomenon  
:
Kniha s příběhy izraelského krále Davida.
Delete: Druhá Samuelova Edit : Druhá Samuelova  
:
Další z dopisů spojovaných jménem s jedním z Ježíšových učedníků a podobající se stylem jednomu z evangelií. Autor v něm oslovuje "vyvolenou paní a její děti" a myslí tím zřejmě na nějaký křesťanský sbor. Zčásti je totožný s jiným dopisem téhož autora.
Delete: Druhý list Janův Edit : Druhý list Janův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do jednoho řeckého přístavního a kosmopolitního města. Před místními křesťany obhajuje svou autoritu a vyzývá ke sbírce pro chudé v Jeruzalémě.
Delete: Druhý list Korintským Edit : Druhý list Korintským  
:
Jeden z dopisů Ježíšova učedníka (nebo jeho žáků). Je psaný obecně všem křesťanům, varuje před lživými proroky a učiteli a vysvětluje, proč se druhý Kristův příchod opozdil (Bůh má trpělivost a nechce aby někdo zahynul. Jeden den je u něj jako tisíc let a tisíc let jako jeden den).
Delete: Druhý list Petrův Edit : Druhý list Petrův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do evrpského města, ze kterého se křesťanství posléze dostalo až na Moravu a do Čech (my to město ale většinou známe pod jiným jménem). Podobně jako první dopis do tohoto města se věnuje druhému Kristovu příchodu a vyzývá spořádanému a příkladnému životu.
Delete: Druhý list Tesalonickým Edit : Druhý list Tesalonickým  
:
Druhý dopis Pavlovu žákovi a spolupracovníkovi. Varuje se v něm před heretiky, kteří opouštějí Pavlovo učení a Pavel se v dopise loučí, protože očekává blízkou smrt.
Delete: Druhý list Timoteovi Edit : Druhý list Timoteovi  

E

:
Kniha s příběhem o krásné dívce, která se stane perskou královnou a svou odvahou zachrání židy před likvidací.
Delete: Ester Edit : Ester  
:
Kniha, ve které se mluví o tom, jak Hospodin zachránil Izraelský lid z egyptského otroctví a o cestě pouští do zaslíbené země. Najdeme tu desatero.
Delete: Exodus Edit : Exodus  
:
Kniha o návratu Izraelců z babylonského zajetí, o obnovení bohoslužby v Jeruzalémě. Kniha nese název podle muže, který byl znalcem Zákona a vyučoval mu Izraelce.
Delete: Ezdráš Edit : Ezdráš  
:
Kniha, která nese název podle proroka, který byl spolu s ostatními Izraelci odvlečen do babylonského zajetí, kde se začíná rodit nové společenství soustředěné k naslouchání slovům proroků a vykladačím Písma. Známé proroctí o údolí suchých kostí, do kterých se vrátí život.
Delete: Ezechiel Edit : Ezechiel  

G

:
První kniha bible. Začíná příběhem o stvoření. Mluví se tu o potopě a stavbě babylonské věže. Povoláním Abrahama začíná příběh vyvoleného lidu.
Delete: Genezis Edit : Genezis  

I

:
Kniha nesoucí jméno významného proroka. Hlavní část jeho proroctví jsou nadějná zaslíbení pro lid, který žije zdeptán v babylonském zajetí. Mnoho těchto textů pak najdeme v novém zákoně, který je vztahuje na Ježíše Krista.
Delete: Izajáš Edit : Izajáš  

J

:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše Krista. Mezi podobnými spisy je nejmladší a výrazně se od ostatních liší - jak svým obsahem, tak také způsobem podání. Je ji vlastní zvláštní vznešený styl, množství obrazů používajících slova jako láska, světlo, život... Narozdíl od některých podobných spisů nemluví o Ježíšově narození. Je spojována s dalšími novozákonními spisy podobného stylu.
Delete: Janovo evangelium Edit : Janovo evangelium  
:
Kniha nesoucí jméno významného proroka z období před zničením judského království a před odvlečením do babylonského zajetí. Ukazuje mimojiné těžký úděl proroka, který je osamocen a nerozumějí mu ani jeho nejbližší.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Kniha, která se ptá po smyslu utrpení. Hlavní postavou je člověk, kterého postihnou pohromy a neštěstí. Hádá se s Hospodinem, ale nepřestává v něj věřit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Kniha nesoucí jméno podle prorok, který odmítá splnit úkol, který mu Bůh dává, a proto utíká. Dostane se do útrob veliké ryby a nakonec úkol splní. Naštve se, když Hospodin nepotrestá město Ninive, jak to původně oznámil.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Kniha o tom, jak Izraelci vstoupili do zaslíbené země pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua. Nejdeme tu třeba příběh o pádu hradeb města Jericha.
Delete: Jozue Edit : Jozue  

K

:
Kniha, která přemýšlí nad tím, co má v životě smysl. Píše ji člověk, který toho mnoho zažil a všechno vyzkoušel. Někdy není tak úplně optimistická. Bývá připisována králi Šalomounovi.
Delete: Kazatel Edit : Kazatel  

L

:
Kniha, ve které jsou především řády pro kněze, jak slavit bohoslužbu. Název knihy souvisí s izraelským kmenem, který měl na starosti bohoslužbu.
Delete: Leviticus Edit : Leviticus  
:
Dopis křesťanům ve městě, kde apoštol Pavel dlouhá léta pobýval. Vyznačuje se vznešenou hymnickou formou a snaží se vysvětlit význam Kristovy oběti, která zakládá mír mezi lidmi. Vybízí křesťany k příkladnému životu.
Delete: List Efezským Edit : List Efezským  
:
Velmi osobní dopis apoštola Pavla jistému bohatému křesťanovi, kterému tento dopis posílá po jeho uprchlém otroku a vyzýváho, aby jej přijal již ne jako otroka, ale jako bratra.
Delete: List Filemonovi Edit : List Filemonovi  
:
Dopis apoštola Pavla do sboru, který založil. Je psán osobním a vřelým stylem. I když jej píše pravděpodobně z vězení, mluví o radosti.
Keyword(s):
Delete: List Filipským Edit : List Filipským  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům se nazývá podle území, na němž žily sbory, kterým píše. Brání se proti falešným učitelům, kteří se snažili křesťany původem z pohanů přesvědčit, že se musí stát nejprve Židy. To apoštol Pavel odmítá.
Delete: List Galatským Edit : List Galatským  
:
Jeden z dopisů, jehož autorem není ani apoštol Pavel a ani není určen konkrétnímu sboru či sborům (proto se nazývá "obecný"). Obsahuje řadu napomenutí i rad pro soužití v běžném životě i v církvi. Klade důraz na víru "založenou na skutcích". (Pro tento důraz jej např. Martin Luther nazýval "slaměnou epištolou" a nepovažoval za důležitý.)
Delete: List Jakubův Edit : List Jakubův  
:
Jeden z krátkých obecných dopisů, který se obrací ke křesťanům jménem Jakubova bratra. Obsahuje důraznou výzvu zápasit o víru a vyhýbat se nezřízenosti a zapření Ježíše Krista.
Delete: List Judův Edit : List Judův  
:
Dopis apoštola Pavla nebo některého z jeho žáků do města v Malé Asii (dnešní Turecko). Podobně jako jiný dopis byl psán snad ve vězení a spolu s dalším dopisem má společný vznešený hymnický styl a důraz na to, že v Kristu jsme smířeni a spojeni v jedno společné tělo.
Delete: List Koloským Edit : List Koloským  
:
Dopis (epištola) apoštola Pavla křesťanům v nejvýznamnějším městě té doby. Představuje v něm své učení.
Keyword(s):
Delete: List Římanům Edit : List Římanům  
:
Dopisů adresovaný spolupracovníkovi apoštola Pavla. Podobně jako dopis jinému spolupracovníkovi pojednává o organizaci církevní práce a varuje před heretiky prosazujícími obřízku.
Delete: List Titovi Edit : List Titovi  
:
Dopis, který rozvíjí myšlenku Kristova kněžství a srovnává jej se starozákonním knězem Melchisedekem. Jako povzbuzení pronásledovaným zmiňuje dlouhý zástup starozákonních postav a ukazuje jejich víru navzdory potížím, kterými museli procházet.
Delete: List Židům Edit : List Židům  
:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví příběh o Ježíšově narození v Betlémě a o pastýřích, kteří zde pásli svá stáda. Velkou roli v něm hrají ženy. Spis je věnován jistému Theofilovi a je s ním spojena jiná novozákonní kniha jako druhý díl.
Delete: Lukášovo evangelium Edit : Lukášovo evangelium  

M

:
Poslední prorocká kniha Starého zákona. Najdeme v ní zaslíbení, že z Betléma přijde ten, kdo přinese záchranu.
Delete: Malachiáš Edit : Malachiáš  
:
Kniha vyprávějící příběh Ježíš z Nazaretu. Je nejstarší tohoto typu v Novém zákoně (a také nejkratší). Narozdíl od jiných nevypráví například příběh o Ježíšově narození. Jeho čtenáři byli zřejmě původně mezi řecky (helénisticky) vzdělanými křesťany.
Delete: Markovo evangelium Edit : Markovo evangelium  
:
Kniha pojednávající o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví například příběh o klanění mudrců nebo zmiňuje Ježíšovo Kázání na hoře. Židovským čtenářům své doby chce Ježíše představit jako nového Mojžíše.
Keyword(s):
Delete: Matoušovo evangelium Edit : Matoušovo evangelium  

N

:
Kniha o obnově Izraelské společenství po návratu z babylonského zajetí. Nese název podle královského číšníka, který byl pověřen obnovou Jeruzaléma.
Delete: Nehemiáš Edit : Nehemiáš  
:
Čtvrtá kniha Mojžíšova. Je tu několik příběhů z cesty Izraelců do zaslíbené země. Jsou zde seznamy a počty těch, kdo vyšli z Egypta.
Delete: Numeri Edit : Numeri  

P

:
Kniha - či spíše báseň o lásce. Můžeme ji číst jako milostnou poezii o vztahu dvou lidí, ale také jaké píseň o vztahu Hospodina a jeho lidu.
Delete: Píseň písní Edit : Píseň písní  
:
Kniha nářků nad ztrátou zaslíbené země a Jeruzalémského chrámu.
Delete: Pláč Edit : Pláč  
:
Kniha, která se zabývá tím, jak žít moudře a dobře. Plná krátkých a trefných poučení.
Delete: Přísloví Edit : Přísloví  
:
Kniha o konci Davidova kralování a vládě jeho syna, moudrého Šalomouna, který postavil v Jeruzalémě chrám a o tom, jak se po jeho smrti izraelské království rozpadlo na dvě části.
Delete: První královská Edit : První královská  
:
Jeden z dopisů, který se jmenuje podle jednoho z Ježíšových učedníků. Svým stylem se podobá jednomu z evangelií. Mluví o světle a o lásce.
Delete: První list Janův Edit : První list Janův  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům v řeckém přístavním a kosmopolitním městě. Snaží se v něm varovat před těmi, kdo se považovali za nábožensky vyspělejší a druhými trochu pohrdali. Obsahuje jeden z nejkrásnějších novozákonních textů o lásce.
Delete: První list Korintským Edit : První list Korintským  
:
Dopis připisovaný jednomu z apoštolů. Byl určený křesťanům v Malé Asii (dnešní Turecko). Pobízí a povzbuzuje je, aby dobře žili a nedávali podnět ke sporům, aby statečně snášeli pronásledování a nedivili se, pokud přijdou. Závěrečná kapitola napomíná starší křesťanských obcí, aby se o ně starali v naději na brzký příchod Pána a na budoucí slávu.
Delete: První list Petrův Edit : První list Petrův  
:
Zřejmě nejstarší dopis apoštola Pavla datovaný do roku 50 po Kristu. Určen křesťanům, kde se křesťanství poprvé dostalo na evropský kontinent (a posléze odtud i na území dnešních Čech a Moravy.) Mimo jiné se v listu řeší problém s tím, že očekávaný druhý příchod Krista se zatím nedostavil.
Delete: První list Tesalonickým Edit : První list Tesalonickým  
:
Dopis určený konkrétnímu člověku, žáku a spolupracovníkovi apoštola Pavla. V dopise jsou rady ohledně vedení osobního života i uspořádání místní církve.
Delete: První list Timoteovi Edit : První list Timoteovi  
:
Kniha, ve které se opakují příběhy počátků izraelského království za Saula a Davida.
Delete: První paralipomenon Edit : První paralipomenon  
:
Kniha o tom, jak izraelci dostali krále a o vládě prvního z nich (Saul).
Delete: První Samuelova Edit : První Samuelova  

R

:
Krátká kniha o pohanské ženě, která se přidala k Izraeli a stala se prabábou krále Davida.
Delete: Rút Edit : Rút  

S

:
Kniha vypráví o tom, co se stalo po Ježíšově smrti a vzkříšení. Vypráví o vzniku a životě první církve. Napsal ji stejný autor, který napsal jedno vyprváění o Ježíšově životě a rovněž ho věnoval jistému Teofilovi. Hlavní postavou první části knihy jsou apoštolové - Petr, Jan. Ve druhé části knihy zejména apoštol Pavel a jeho spolupracovníci.
Delete: Skutky apoštolů Edit : Skutky apoštolů  
:
Kniha o tom, jak zpočátku Izraelci žili v zaslíbené zemi, když ještě neměli krále. Namísto toho jim v případě potřeby Hospodin posílal vůdce, kteří je zachraňovali z područí nepřátel (např. Gedeón, Samson, Debora).
Delete: Soudců Edit : Soudců  

T

:
Jeden ze tří dopisů autora, který je spojován s jedním z evangelií. Nejkratší spis Nového zákona. Osobní dopis, který adresátovi (jistému Gaiovi) doporučuje Demétria a varuje před Diotrefem.
Delete: Třetí list Janův Edit : Třetí list Janův  

Ž

:
Kniha písní a modliteb. Je jich 150.
Delete: Žalmy Edit : Žalmy  

Z

:
Poslední spis Nového zákona a celé křesťanské Bible. Má dodat povzbuzení a naději v čase pronásledování křesťanů. Proto zobrazuje výjevy spojované s koncem světa a příchodem nového nebe a nové země, kdy zvítězí beránek, ten ukřižovaný a bude mu dána vláda nade vším. Kniha se řadí se mezi takzvanou "apokalyptickou" literaturu.
Keyword(s):
Delete: Zjevení Janovo Edit : Zjevení Janovo  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ