Printer-friendly version
Seznam a stručný obsah jednotlivých biblických knih. Slouží také jako základ pro hru Šibenice apd. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

:
Dopis křesťanům ve městě, kde apoštol Pavel dlouhá léta pobýval. Vyznačuje se vznešenou hymnickou formou a snaží se vysvětlit význam Kristovy oběti, která zakládá mír mezi lidmi. Vybízí křesťany k příkladnému životu.
Delete: List Efezským Edit : List Efezským  
:
Velmi osobní dopis apoštola Pavla jistému bohatému křesťanovi, kterému tento dopis posílá po jeho uprchlém otroku a vyzýváho, aby jej přijal již ne jako otroka, ale jako bratra.
Delete: List Filemonovi Edit : List Filemonovi  
:
Dopis apoštola Pavla do sboru, který založil. Je psán osobním a vřelým stylem. I když jej píše pravděpodobně z vězení, mluví o radosti.
Keyword(s):
Delete: List Filipským Edit : List Filipským  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům se nazývá podle území, na němž žily sbory, kterým píše. Brání se proti falešným učitelům, kteří se snažili křesťany původem z pohanů přesvědčit, že se musí stát nejprve Židy. To apoštol Pavel odmítá.
Delete: List Galatským Edit : List Galatským  
:
Jeden z dopisů, jehož autorem není ani apoštol Pavel a ani není určen konkrétnímu sboru či sborům (proto se nazývá "obecný"). Obsahuje řadu napomenutí i rad pro soužití v běžném životě i v církvi. Klade důraz na víru "založenou na skutcích". (Pro tento důraz jej např. Martin Luther nazýval "slaměnou epištolou" a nepovažoval za důležitý.)
Delete: List Jakubův Edit : List Jakubův  
:
Jeden z krátkých obecných dopisů, který se obrací ke křesťanům jménem Jakubova bratra. Obsahuje důraznou výzvu zápasit o víru a vyhýbat se nezřízenosti a zapření Ježíše Krista.
Delete: List Judův Edit : List Judův  
:
Dopis apoštola Pavla nebo některého z jeho žáků do města v Malé Asii (dnešní Turecko). Podobně jako jiný dopis byl psán snad ve vězení a spolu s dalším dopisem má společný vznešený hymnický styl a důraz na to, že v Kristu jsme smířeni a spojeni v jedno společné tělo.
Delete: List Koloským Edit : List Koloským  
:
Dopis (epištola) apoštola Pavla křesťanům v nejvýznamnějším městě té doby. Představuje v něm své učení.
Keyword(s):
Delete: List Římanům Edit : List Římanům  
:
Dopisů adresovaný spolupracovníkovi apoštola Pavla. Podobně jako dopis jinému spolupracovníkovi pojednává o organizaci církevní práce a varuje před heretiky prosazujícími obřízku.
Delete: List Titovi Edit : List Titovi  
:
Dopis, který rozvíjí myšlenku Kristova kněžství a srovnává jej se starozákonním knězem Melchisedekem. Jako povzbuzení pronásledovaným zmiňuje dlouhý zástup starozákonních postav a ukazuje jejich víru navzdory potížím, kterými museli procházet.
Delete: List Židům Edit : List Židům  
:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví příběh o Ježíšově narození v Betlémě a o pastýřích, kteří zde pásli svá stáda. Velkou roli v něm hrají ženy. Spis je věnován jistému Theofilovi a je s ním spojena jiná novozákonní kniha jako druhý díl.
Delete: Lukášovo evangelium Edit : Lukášovo evangelium  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ