Printer-friendly version
Seznam a stručný obsah jednotlivých biblických knih. Slouží také jako základ pro hru Šibenice apd. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

:
Další z dopisů spojovaných jménem s jedním z Ježíšových učedníků a podobající se stylem jednomu z evangelií. Autor v něm oslovuje "vyvolenou paní a její děti" a myslí tím zřejmě na nějaký křesťanský sbor. Zčásti je totožný s jiným dopisem téhož autora.
Delete: Druhý list Janův Edit : Druhý list Janův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do jednoho řeckého přístavního a kosmopolitního města. Před místními křesťany obhajuje svou autoritu a vyzývá ke sbírce pro chudé v Jeruzalémě.
Delete: Druhý list Korintským Edit : Druhý list Korintským  
:
Jeden z dopisů Ježíšova učedníka (nebo jeho žáků). Je psaný obecně všem křesťanům, varuje před lživými proroky a učiteli a vysvětluje, proč se druhý Kristův příchod opozdil (Bůh má trpělivost a nechce aby někdo zahynul. Jeden den je u něj jako tisíc let a tisíc let jako jeden den).
Delete: Druhý list Petrův Edit : Druhý list Petrův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do evrpského města, ze kterého se křesťanství posléze dostalo až na Moravu a do Čech (my to město ale většinou známe pod jiným jménem). Podobně jako první dopis do tohoto města se věnuje druhému Kristovu příchodu a vyzývá spořádanému a příkladnému životu.
Delete: Druhý list Tesalonickým Edit : Druhý list Tesalonickým  
:
Druhý dopis Pavlovu žákovi a spolupracovníkovi. Varuje se v něm před heretiky, kteří opouštějí Pavlovo učení a Pavel se v dopise loučí, protože očekává blízkou smrt.
Delete: Druhý list Timoteovi Edit : Druhý list Timoteovi  

J

:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše Krista. Mezi podobnými spisy je nejmladší a výrazně se od ostatních liší - jak svým obsahem, tak také způsobem podání. Je ji vlastní zvláštní vznešený styl, množství obrazů používajících slova jako láska, světlo, život... Narozdíl od některých podobných spisů nemluví o Ježíšově narození. Je spojována s dalšími novozákonními spisy podobného stylu.
Delete: Janovo evangelium Edit : Janovo evangelium  

L

:
Dopis křesťanům ve městě, kde apoštol Pavel dlouhá léta pobýval. Vyznačuje se vznešenou hymnickou formou a snaží se vysvětlit význam Kristovy oběti, která zakládá mír mezi lidmi. Vybízí křesťany k příkladnému životu.
Delete: List Efezským Edit : List Efezským  
:
Velmi osobní dopis apoštola Pavla jistému bohatému křesťanovi, kterému tento dopis posílá po jeho uprchlém otroku a vyzýváho, aby jej přijal již ne jako otroka, ale jako bratra.
Delete: List Filemonovi Edit : List Filemonovi  
:
Dopis apoštola Pavla do sboru, který založil. Je psán osobním a vřelým stylem. I když jej píše pravděpodobně z vězení, mluví o radosti.
Keyword(s):
Delete: List Filipským Edit : List Filipským  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům se nazývá podle území, na němž žily sbory, kterým píše. Brání se proti falešným učitelům, kteří se snažili křesťany původem z pohanů přesvědčit, že se musí stát nejprve Židy. To apoštol Pavel odmítá.
Delete: List Galatským Edit : List Galatským  
:
Jeden z dopisů, jehož autorem není ani apoštol Pavel a ani není určen konkrétnímu sboru či sborům (proto se nazývá "obecný"). Obsahuje řadu napomenutí i rad pro soužití v běžném životě i v církvi. Klade důraz na víru "založenou na skutcích". (Pro tento důraz jej např. Martin Luther nazýval "slaměnou epištolou" a nepovažoval za důležitý.)
Delete: List Jakubův Edit : List Jakubův  
:
Jeden z krátkých obecných dopisů, který se obrací ke křesťanům jménem Jakubova bratra. Obsahuje důraznou výzvu zápasit o víru a vyhýbat se nezřízenosti a zapření Ježíše Krista.
Delete: List Judův Edit : List Judův  
:
Dopis apoštola Pavla nebo některého z jeho žáků do města v Malé Asii (dnešní Turecko). Podobně jako jiný dopis byl psán snad ve vězení a spolu s dalším dopisem má společný vznešený hymnický styl a důraz na to, že v Kristu jsme smířeni a spojeni v jedno společné tělo.
Delete: List Koloským Edit : List Koloským  
:
Dopis (epištola) apoštola Pavla křesťanům v nejvýznamnějším městě té doby. Představuje v něm své učení.
Keyword(s):
Delete: List Římanům Edit : List Římanům  
:
Dopisů adresovaný spolupracovníkovi apoštola Pavla. Podobně jako dopis jinému spolupracovníkovi pojednává o organizaci církevní práce a varuje před heretiky prosazujícími obřízku.
Delete: List Titovi Edit : List Titovi  
:
Dopis, který rozvíjí myšlenku Kristova kněžství a srovnává jej se starozákonním knězem Melchisedekem. Jako povzbuzení pronásledovaným zmiňuje dlouhý zástup starozákonních postav a ukazuje jejich víru navzdory potížím, kterými museli procházet.
Delete: List Židům Edit : List Židům  
:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví příběh o Ježíšově narození v Betlémě a o pastýřích, kteří zde pásli svá stáda. Velkou roli v něm hrají ženy. Spis je věnován jistému Theofilovi a je s ním spojena jiná novozákonní kniha jako druhý díl.
Delete: Lukášovo evangelium Edit : Lukášovo evangelium  

M

:
Kniha vyprávějící příběh Ježíš z Nazaretu. Je nejstarší tohoto typu v Novém zákoně (a také nejkratší). Narozdíl od jiných nevypráví například příběh o Ježíšově narození. Jeho čtenáři byli zřejmě původně mezi řecky (helénisticky) vzdělanými křesťany.
Delete: Markovo evangelium Edit : Markovo evangelium  
:
Kniha pojednávající o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví například příběh o klanění mudrců nebo zmiňuje Ježíšovo Kázání na hoře. Židovským čtenářům své doby chce Ježíše představit jako nového Mojžíše.
Keyword(s):
Delete: Matoušovo evangelium Edit : Matoušovo evangelium  

P

:
Jeden z dopisů, který se jmenuje podle jednoho z Ježíšových učedníků. Svým stylem se podobá jednomu z evangelií. Mluví o světle a o lásce.
Delete: První list Janův Edit : První list Janův  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům v řeckém přístavním a kosmopolitním městě. Snaží se v něm varovat před těmi, kdo se považovali za nábožensky vyspělejší a druhými trochu pohrdali. Obsahuje jeden z nejkrásnějších novozákonních textů o lásce.
Delete: První list Korintským Edit : První list Korintským  
:
Dopis připisovaný jednomu z apoštolů. Byl určený křesťanům v Malé Asii (dnešní Turecko). Pobízí a povzbuzuje je, aby dobře žili a nedávali podnět ke sporům, aby statečně snášeli pronásledování a nedivili se, pokud přijdou. Závěrečná kapitola napomíná starší křesťanských obcí, aby se o ně starali v naději na brzký příchod Pána a na budoucí slávu.
Delete: První list Petrův Edit : První list Petrův  
:
Zřejmě nejstarší dopis apoštola Pavla datovaný do roku 50 po Kristu. Určen křesťanům, kde se křesťanství poprvé dostalo na evropský kontinent (a posléze odtud i na území dnešních Čech a Moravy.) Mimo jiné se v listu řeší problém s tím, že očekávaný druhý příchod Krista se zatím nedostavil.
Delete: První list Tesalonickým Edit : První list Tesalonickým  
:
Dopis určený konkrétnímu člověku, žáku a spolupracovníkovi apoštola Pavla. V dopise jsou rady ohledně vedení osobního života i uspořádání místní církve.
Delete: První list Timoteovi Edit : První list Timoteovi  

S

:
Kniha vypráví o tom, co se stalo po Ježíšově smrti a vzkříšení. Vypráví o vzniku a životě první církve. Napsal ji stejný autor, který napsal jedno vyprváění o Ježíšově životě a rovněž ho věnoval jistému Teofilovi. Hlavní postavou první části knihy jsou apoštolové - Petr, Jan. Ve druhé části knihy zejména apoštol Pavel a jeho spolupracovníci.
Delete: Skutky apoštolů Edit : Skutky apoštolů  

T

:
Jeden ze tří dopisů autora, který je spojován s jedním z evangelií. Nejkratší spis Nového zákona. Osobní dopis, který adresátovi (jistému Gaiovi) doporučuje Demétria a varuje před Diotrefem.
Delete: Třetí list Janův Edit : Třetí list Janův  

Z

:
Poslední spis Nového zákona a celé křesťanské Bible. Má dodat povzbuzení a naději v čase pronásledování křesťanů. Proto zobrazuje výjevy spojované s koncem světa a příchodem nového nebe a nové země, kdy zvítězí beránek, ten ukřižovaný a bude mu dána vláda nade vším. Kniha se řadí se mezi takzvanou "apokalyptickou" literaturu.
Keyword(s):
Delete: Zjevení Janovo Edit : Zjevení Janovo  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ