RSS Printer-friendly version
Názvy a stručný obsah biblických knih Starého zákona. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu, prvních pět knih Mojžíšových cizím názvem a číslovky jsou vypsány slovem.Currently sorted Surname ascending Sort by: Surname change to descending | First name

Picture of Správce

Správce

:
Kniha, která nese název podle muže, který ani v babylonském zajetí nepřestane sloužit Hospodinu, i když mu za to hrozí smrt. Neublíží mu ani lvi, ani oheň.
Delete: Daniel Edit : Daniel  
:
Kniha, kde se Izraelcům před vstupem do zaslíbené země znovu připomíná, co pro ně Hospodin udělal a jak mají v zaslíbené zemi žít. Najdeme tu druhou verzi desatera.
Delete: Deuteronomium Edit : Deuteronomium  
:
Kniha s příběhy o konci izraelských království a o tom, jak se Izraelci dostali do babylonského zajetí.
Delete: Druhá královská Edit : Druhá královská  
:
Kniha, ve které se opakuje příběh o rozdělení izraelského království po smrti krále Šalomouna, o rozdělením království a zavlečení Izraelců do babylonského zajetí.
Delete: Druhá paralipomenon Edit : Druhá paralipomenon  
:
Kniha s příběhy izraelského krále Davida.
Delete: Druhá Samuelova Edit : Druhá Samuelova  
:
Kniha s příběhem o krásné dívce, která se stane perskou královnou a svou odvahou zachrání židy před likvidací.
Delete: Ester Edit : Ester  
:
Kniha, ve které se mluví o tom, jak Hospodin zachránil Izraelský lid z egyptského otroctví a o cestě pouští do zaslíbené země. Najdeme tu desatero.
Delete: Exodus Edit : Exodus  
:
Kniha o návratu Izraelců z babylonského zajetí, o obnovení bohoslužby v Jeruzalémě. Kniha nese název podle muže, který byl znalcem Zákona a vyučoval mu Izraelce.
Delete: Ezdráš Edit : Ezdráš  
:
Kniha, která nese název podle proroka, který byl spolu s ostatními Izraelci odvlečen do babylonského zajetí, kde se začíná rodit nové společenství soustředěné k naslouchání slovům proroků a vykladačím Písma. Známé proroctí o údolí suchých kostí, do kterých se vrátí život.
Delete: Ezechiel Edit : Ezechiel  
:
První kniha bible. Začíná příběhem o stvoření. Mluví se tu o potopě a stavbě babylonské věže. Povoláním Abrahama začíná příběh vyvoleného lidu.
Delete: Genezis Edit : Genezis  
:
Kniha nesoucí jméno významného proroka. Hlavní část jeho proroctví jsou nadějná zaslíbení pro lid, který žije zdeptán v babylonském zajetí. Mnoho těchto textů pak najdeme v novém zákoně, který je vztahuje na Ježíše Krista.
Delete: Izajáš Edit : Izajáš  
:
Kniha nesoucí jméno významného proroka z období před zničením judského království a před odvlečením do babylonského zajetí. Ukazuje mimojiné těžký úděl proroka, který je osamocen a nerozumějí mu ani jeho nejbližší.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Kniha, která se ptá po smyslu utrpení. Hlavní postavou je člověk, kterého postihnou pohromy a neštěstí. Hádá se s Hospodinem, ale nepřestává v něj věřit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Kniha nesoucí jméno podle prorok, který odmítá splnit úkol, který mu Bůh dává, a proto utíká. Dostane se do útrob veliké ryby a nakonec úkol splní. Naštve se, když Hospodin nepotrestá město Ninive, jak to původně oznámil.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Kniha o tom, jak Izraelci vstoupili do zaslíbené země pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua. Nejdeme tu třeba příběh o pádu hradeb města Jericha.
Delete: Jozue Edit : Jozue  
:
Kniha, která přemýšlí nad tím, co má v životě smysl. Píše ji člověk, který toho mnoho zažil a všechno vyzkoušel. Někdy není tak úplně optimistická. Bývá připisována králi Šalomounovi.
Delete: Kazatel Edit : Kazatel  
:
Kniha, ve které jsou především řády pro kněze, jak slavit bohoslužbu. Název knihy souvisí s izraelským kmenem, který měl na starosti bohoslužbu.
Delete: Leviticus Edit : Leviticus  
:
Poslední prorocká kniha Starého zákona. Najdeme v ní zaslíbení, že z Betléma přijde ten, kdo přinese záchranu.
Delete: Malachiáš Edit : Malachiáš  
:
Kniha o obnově Izraelské společenství po návratu z babylonského zajetí. Nese název podle královského číšníka, který byl pověřen obnovou Jeruzaléma.
Delete: Nehemiáš Edit : Nehemiáš  
:
Čtvrtá kniha Mojžíšova. Je tu několik příběhů z cesty Izraelců do zaslíbené země. Jsou zde seznamy a počty těch, kdo vyšli z Egypta.
Delete: Numeri Edit : Numeri  
:
Kniha - či spíše báseň o lásce. Můžeme ji číst jako milostnou poezii o vztahu dvou lidí, ale také jaké píseň o vztahu Hospodina a jeho lidu.
Delete: Píseň písní Edit : Píseň písní  
:
Kniha nářků nad ztrátou zaslíbené země a Jeruzalémského chrámu.
Delete: Pláč Edit : Pláč  
:
Kniha, která se zabývá tím, jak žít moudře a dobře. Plná krátkých a trefných poučení.
Delete: Přísloví Edit : Přísloví  
:
Kniha o konci Davidova kralování a vládě jeho syna, moudrého Šalomouna, který postavil v Jeruzalémě chrám a o tom, jak se po jeho smrti izraelské království rozpadlo na dvě části.
Delete: První královská Edit : První královská  
:
Kniha, ve které se opakují příběhy počátků izraelského království za Saula a Davida.
Delete: První paralipomenon Edit : První paralipomenon  
:
Kniha o tom, jak izraelci dostali krále a o vládě prvního z nich (Saul).
Delete: První Samuelova Edit : První Samuelova  
:
Krátká kniha o pohanské ženě, která se přidala k Izraeli a stala se prabábou krále Davida.
Delete: Rút Edit : Rút  
:
Kniha o tom, jak zpočátku Izraelci žili v zaslíbené zemi, když ještě neměli krále. Namísto toho jim v případě potřeby Hospodin posílal vůdce, kteří je zachraňovali z područí nepřátel (např. Gedeón, Samson, Debora).
Delete: Soudců Edit : Soudců  
:
Kniha písní a modliteb. Je jich 150.
Delete: Žalmy Edit : Žalmy  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ