Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL

N

:
Hora, ze které se Mojžíš díval na zaslíbenou zemi.
Delete: Nebó Edit : Nebó  
:
Farizeus a člen židovské rady. Tajně v noci přišel za Ježíšem, aby si s ním mohl promluvit. Pomáhal při Ježíšově pohřbu.
Delete: Nikodém Edit : Nikodém  
:
Město, do kterého měl jít Jonáš vyřídit Boží vzkaz a které nakonec nebylo zničeno.
Delete: Ninive Edit : Ninive  
:
Postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina a zvířata před potopou.
Delete: Noe Edit : Noe  
:
Zemřel jí muž i synové. S Rút se vrátila domů.
Delete: Noemi Edit : Noemi  

O

:
Petrův bratr. Původním povoláním rybář. Jeden ze dvanácti apoštolů.
Delete: Ondřej Edit : Ondřej  

P

:
Pocházel z Tarsu v Malé Asii, byl vychován jako farizeus v Jeruzalémě. Patřil k nejhorlivějším nepřátelům prvních křesťanů. Vzkříšený Ježíš se s ním však setkal a pověřil ho svědectvím mezi pohany. Stal se křesťanem a podnikl několik misijních cest do Malé Asie a Evropy, při nichž se svými spolupracovníky zakládal sbory a napsal řadu dopisů. Obhajoval zásadu, že Židé i pohané mohou být spaseni pouze přijetím Boží milosti a nikoli na základě pouhého dodržování zákona.
Delete: Pavel Edit : Pavel  
:
Vlastním jménem Šimon, rybář z Kafarnaum, kterého si Ježíš povolal za učedníka. První z učedníků, který uvěřil, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Sliboval za Ježíše položit život, ale třikrát ho zapřel. Po svém vzkříšení mu Ježíš svěřil vedení církve.
Delete: Petr Edit : Petr  
:
Římský prokurátor - místodržitel v Judsku v letech 26-36 po Kristu. Byl znám svou krutostí. Rozhodl o Ježíšově ukřižování, když jej o to žádali někteří představitelé židovské velerady.
Delete: Pilát Edit : Pilát  

R

:
Nevěstka v Jerichu. Ukryla zvědy a přidala se k Izraeli.
Delete: Rachab Edit : Rachab  

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ