Monday, 27 May 2024, 10:51 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Biblické knihy - Starý zákon

D

:
Kniha, která nese název podle muže, který ani v babylonském zajetí nepřestane sloužit Hospodinu, i když mu za to hrozí smrt. Neublíží mu ani lvi, ani oheň.
:
Kniha, kde se Izraelcům před vstupem do zaslíbené země znovu připomíná, co pro ně Hospodin udělal a jak mají v zaslíbené zemi žít. Najdeme tu druhou verzi desatera.
:
Kniha s příběhy o konci izraelských království a o tom, jak se Izraelci dostali do babylonského zajetí.
:
Kniha, ve které se opakuje příběh o rozdělení izraelského království po smrti krále Šalomouna, o rozdělením království a zavlečení Izraelců do babylonského zajetí.
:
Kniha s příběhy izraelského krále Davida.

E

:
Kniha s příběhem o krásné dívce, která se stane perskou královnou a svou odvahou zachrání židy před likvidací.
:
Kniha, ve které se mluví o tom, jak Hospodin zachránil Izraelský lid z egyptského otroctví a o cestě pouští do zaslíbené země. Najdeme tu desatero.
:
Kniha o návratu Izraelců z babylonského zajetí, o obnovení bohoslužby v Jeruzalémě. Kniha nese název podle muže, který byl znalcem Zákona a vyučoval mu Izraelce.
:
Kniha, která nese název podle proroka, který byl spolu s ostatními Izraelci odvlečen do babylonského zajetí, kde se začíná rodit nové společenství soustředěné k naslouchání slovům proroků a vykladačím Písma. Známé proroctí o údolí suchých kostí, do kterých se vrátí život.

G

:
První kniha bible. Začíná příběhem o stvoření. Mluví se tu o potopě a stavbě babylonské věže. Povoláním Abrahama začíná příběh vyvoleného lidu.

I

:
Kniha nesoucí jméno významného proroka. Hlavní část jeho proroctví jsou nadějná zaslíbení pro lid, který žije zdeptán v babylonském zajetí. Mnoho těchto textů pak najdeme v novém zákoně, který je vztahuje na Ježíše Krista.

J

:
Kniha nesoucí jméno významného proroka z období před zničením judského království a před odvlečením do babylonského zajetí. Ukazuje mimojiné těžký úděl proroka, který je osamocen a nerozumějí mu ani jeho nejbližší.
:
Kniha, která se ptá po smyslu utrpení. Hlavní postavou je člověk, kterého postihnou pohromy a neštěstí. Hádá se s Hospodinem, ale nepřestává v něj věřit.
:
Kniha nesoucí jméno podle prorok, který odmítá splnit úkol, který mu Bůh dává, a proto utíká. Dostane se do útrob veliké ryby a nakonec úkol splní. Naštve se, když Hospodin nepotrestá město Ninive, jak to původně oznámil.
:
Kniha o tom, jak Izraelci vstoupili do zaslíbené země pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua. Nejdeme tu třeba příběh o pádu hradeb města Jericha.

K

:
Kniha, která přemýšlí nad tím, co má v životě smysl. Píše ji člověk, který toho mnoho zažil a všechno vyzkoušel. Někdy není tak úplně optimistická. Bývá připisována králi Šalomounovi.

L

:
Kniha, ve které jsou především řády pro kněze, jak slavit bohoslužbu. Název knihy souvisí s izraelským kmenem, který měl na starosti bohoslužbu.

M

:
Poslední prorocká kniha Starého zákona. Najdeme v ní zaslíbení, že z Betléma přijde ten, kdo přinese záchranu.

N

:
Kniha o obnově Izraelské společenství po návratu z babylonského zajetí. Nese název podle královského číšníka, který byl pověřen obnovou Jeruzaléma.
:
Čtvrtá kniha Mojžíšova. Je tu několik příběhů z cesty Izraelců do zaslíbené země. Jsou zde seznamy a počty těch, kdo vyšli z Egypta.

P

:
Kniha - či spíše báseň o lásce. Můžeme ji číst jako milostnou poezii o vztahu dvou lidí, ale také jaké píseň o vztahu Hospodina a jeho lidu.
:
Kniha nářků nad ztrátou zaslíbené země a Jeruzalémského chrámu.
:
Kniha, která se zabývá tím, jak žít moudře a dobře. Plná krátkých a trefných poučení.
:
Kniha o konci Davidova kralování a vládě jeho syna, moudrého Šalomouna, který postavil v Jeruzalémě chrám a o tom, jak se po jeho smrti izraelské království rozpadlo na dvě části.
:
Kniha, ve které se opakují příběhy počátků izraelského království za Saula a Davida.
:
Kniha o tom, jak izraelci dostali krále a o vládě prvního z nich (Saul).

R

:
Krátká kniha o pohanské ženě, která se přidala k Izraeli a stala se prabábou krále Davida.

S

:
Kniha o tom, jak zpočátku Izraelci žili v zaslíbené zemi, když ještě neměli krále. Namísto toho jim v případě potřeby Hospodin posílal vůdce, kteří je zachraňovali z područí nepřátel (např. Gedeón, Samson, Debora).

Ž

:
Kniha písní a modliteb. Je jich 150.