Saturday, 13 July 2024, 03:36 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: komplet

Á

:
Byl zabit svým bratrem Kainem.

A

:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
:
První člověk.
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.

Á

:
Starozákonní prorok. Má svou knihu. Jmenuje se po něm "Učitel národů".

A

:
Prorokyně v Novém zákoně. Dlouhá léta vdova. Setkala se s malým Ježíšem v chrámu.
:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
:
Pohoří, kde přistál Noe se svou lodí.

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.