Friday, 21 June 2024, 10:10 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli
:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
:
Potok, u kterého Jákob bojoval o požehnání, když se vracel od Lábana domů.
:
Řeka v Izraeli. Izraelci ji museli překročit, když vstupovali do zaslíbené země. Křtil v ní Jan Křtitel.
:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
:
Hlavní město jedné velké říše. Apoštol Pavel křesťanům v tomto městě napsal dopis a vedla sem jeho poslední cesta (jakožto vězně, který se odvolal k císaři).
:
Město, kde Ježíš uzdravil ochrnutého (když ho k němu spustili rozebranou střechou).
:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.
:
Město, ve kterém vyrůstal Ježíš.
:
Město, jehož hradby padly, když jej izraelci obcházeli. V novém zákoně čteme, že se tu Ježíš setkal se Zacheem. Vyskytuje se i v podobenství o milosrdném Samařanovi.
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.
:
Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil.
:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
:
Hlavní město Izraele. Dobyl jej král David a Šalomoun v něm postavil chrám.
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
:
Ostrov, na kterém se zastavil apoštol Pavel na své první misijní cestě spolu s Barnabášem. (Sk 13,4)
:
Území, na kterém zvěstoval evangelium apoštol Pavel. (Sk 16,9-12) Nacházejí se zde města Tesalonika, Berea, Filipy
:
Město, kde se Pavlovo působení setkalo s úspěchem a vznikl kvetoucí křesťanský sbor, i když Pavel musel odejít pro nepřátelství židů. Dva Pavlovy dopisy jsou určeny křesťanům v tomto městě. Později odtud přijdou na Moravu Cyril a Metoděj. (Sk 17,4)
:
Řecké město proslulé filosofií. Pavel zde kázal na Areopágu, ale přestali ho poslouchat, když začal mluvit o vzkříšení. (Sk 17,17)
:
Město, do kterého Pavel napsal epištoly, ve kterých řeší množství hádek, které zřejmě ve sboru bylo.
:
Velké maloasijské město. Pavel se tu dostal do konliktu s výrobci náboženských předmětů. Byl zde chrám bohyně Diany (Artemis). Sk 19,35
:
Ostrov ve středozemním moři. Pavel spolu s dalšími se na něm zachránil, když loď, na které byl jako vězeň, ztroskotala. Uštkl ho zde had, ale nic se mu nestalo. Sk 28,1
:
Ježíš tam vzkřísil Lazara. Zastavil se tam nedlouho před ukřižováním.
:
Vzkříšený Ježíš se tam dal poznat dvěma učedníkům při lámání chleba.
:
Místo, na kterém byl Ježíš ukřižován. V překladu znamená "lebka".
:
Zahrada, ve které byl Ježíš s učedníky před tím, než byl zatčen.
:
Město, ve kterém se na svatbě stalo z vody víno.
:
Město, do kterého měl jít Jonáš vyřídit Boží vzkaz a které nakonec nebylo zničeno.
:
Název zahrady, do které byli postaveni Adam a Eva.
:
Hora, ke které šel prorok Elijáš a kde se mu ukázal Hospodin.
:
Hora, na které Elijáš zápasil s Bálovými proroky.
:
Pohoří, kde přistál Noe se svou lodí.
:
Hora, ze které se Mojžíš díval na zaslíbenou zemi.
:
Hora, na kterou šel Abraham s Izákem.
:
Rybářská vesnice v Galileji. Ježíš zde uzdravil slepého.
:
Rybník, u kterého čekali lidé na uzdravení.
:
Město, kde se vdova starala o proroka Elijáše.