RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
ALL

Á

:
Bratr ho zabil.
Delete: Ábel Edit : Ábel  

A

:
Vojevůdce Saulova vojska.
Delete: Abnér Edit : Abnér  
:
Vydal se na cestu
Delete: Abraham Edit : Abraham  
:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
1 Comment Delete: Abšalóm Edit : Abšalóm  
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
Delete: Achab Edit : Achab  
:
První člověk.
Delete: Adam Edit : Adam  
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.
Delete: Alžběta Edit : Alžběta  

Á

:
Starozákonní prorok. Má svou knihu. Jmenuje se po něm "Učitel národů".
Delete: Ámos Edit : Ámos  

A

:
Prorokyně v Novém zákoně. Dlouhá léta vdova. Setkala se s malým Ježíšem v chrámu.
Delete: Anna Edit : Anna  

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.
Delete: Áron Edit : Áron  

B

:
Vrah, kterého propustil Pilát místo Ježíše.
Delete: Barabáš Edit : Barabáš  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla.
Delete: Barnabáš Edit : Barnabáš  
:
Nejmladší syn Jákoba.
Delete: Benjamín Edit : Benjamín  
:
Jeho oslice promluvila.
Delete: Bileám Edit : Bileám  
:
Postaral se o Rút.
Delete: Bóaz Edit : Bóaz  

D

:
Mládenec, který si zachoval víru i pod hrozbou smrti. Byl zachráněn z jámy plné lvů.
Delete: Daniel Edit : Daniel  
:
druhý izraelský král
Delete: David Edit : David  
:
Soudkyně.
Delete: Debora Edit : Debora  
:
Dcera Jákoba.
Delete: Dína Edit : Dína  

E

:
Soudce, který přemohl Moábského krále Eglóna. Zabil ho ve tvrzi a utekl záchodem.
Keyword(s):
Delete: Ehúd Edit : Ehúd  
:
Nejvýznamnější izraelský prorok. Působil převážně za krále Achaba. Vystupoval proti modlářství. Jeho jméno znamená "Hospodin je můj Bůh"
Delete: Elijáš Edit : Elijáš  
:
Prorok. Nástupce Elijáše.
Delete: Elíša Edit : Elíša  
:
První žena
Delete: Eva Edit : Eva  
:
Bratr Jákoba. Vyměnil prvorozenství za jídlo.
Delete: Ezau Edit : Ezau  
:
Starozákonní prorok, který mimo jiné píše o údolí suchých kostí.
Delete: Ezechiel Edit : Ezechiel  

G

:
Izraelský soudce, vysvobodil Izrael z područí Midjánců. Nebál se zbořit jejich modlu ani bojovat s hrstkou vojáků proti přesile.
Delete: Gedeon Edit : Gedeon  
:
Slavný obr. Byl zabit Davidem.
Delete: Goliáš Edit : Goliáš  

H

:
Otrokyně Sáry.
Delete: Hagar Edit : Hagar  
:
Muž, který před svým domem postavil šibenici pro svého nepřítele, ale nakonec na ní sám skončil (kniha Ester).
Delete: Haman Edit : Haman  
:
Judský král doby Ježíšovy.
Delete: Herodes Edit : Herodes  
:
Navedla svou dceru, aby požádala o hlavu Jana Křtitele.
Delete: Herodias Edit : Herodias  

I

:
Významný prorok. Působil v Jeruzalémě. Jeho proroctví jsou často citována v Novém zákoně v souvislosti s jejich naplněním. Jeho jméno znamená "Hospodin spasí".
Delete: Izajáš Edit : Izajáš  
:
Jeden z praotců, Syn Abrahama a Sáry. Narodil se, když už byli staří.
Delete: Izák Edit : Izák  
:
První Abrahamův syn.
Delete: Izmael Edit : Izmael  

J

:
Syn Izáka a Rebeky. Svému bratrovi přebral prvorozenecké požehnání. Musel utéct z domova. Stal se praotcem dvanácti izraelských kmenů. Jeho jméno bylo později změněno na "Izrael (Zápasí Bůh)"
Delete: Jákob Edit : Jákob  
:
Jeden z apoštolů, syn Zebedeův, bratr Jana.
Delete: Jakub Edit : Jakub  
:
milovaný učedník
Delete: Jan Edit : Jan  
:
Prorok, který měl za úkol připravit Izrael na příchod Mesiáše. Volal k pokání a křtil v Jordánu. pokřtil i ježíše a poznal v něm Mesiáše. Byl popraven králem Herodem.
Delete: Jan Křtitel Edit : Jan Křtitel  
:
Prorok, který radil vzdát se.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Manželka krále Achaba.
Delete: Jezábel Edit : Jezábel  
:
Patřil mezi dvanáct učedníků. Svého mistra však zradil a přivedl na něj stráže. Po Ježíšově zatčení propadl zoufalství a vzal si život.
Delete: Jidáš Edit : Jidáš  
:
Vojevůdce Davidova vojska.
Delete: Jóab Edit : Jóab  
:
Muž, který hodně vytrpěl a přece nepřestal s Bohem mluvit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Prorok, kterého Hospodin poslal k pohanům do Ninive, aby je varoval před Božím soudem. Místo toho však chtěl uprchnout, ale Hospodin ho zachránil za pomoci velké ryby.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Syn krále Saula. Přítel a ochránce Davida, přestože se to jeho otci nelíbilo.
Delete: Jónatan Edit : Jónatan  
:
Jeho bratři ho prodali do otroctví.
Delete: Josef Edit : Josef  
:
Mojžíšův nástupce, který vedl Izraelce při obsazování zaslíbení země. Jeho jméno znamená "Hospodin je spása".
Delete: Jozue Edit : Jozue  

K

:
Jeruzalémský velekněz, který obvinil Ježíše z rouhání a poslal ho k Pilátovi pro rozsudek.
Delete: Kaifáš Edit : Kaifáš  
:
Zabil svého bratra Ábela.
Delete: Kain Edit : Kain  
:
Jeden ze dvou zvědů v zaslíbené zemi, kteří měli odvahu.
Delete: Káleb Edit : Káleb  
:
Římský důstojník v Cesareji, který se stal křesťanem.
Delete: Kornélius Edit : Kornélius  

L

:
Bratr Rebeky. Jákob u něj sloužil 20 let.
Delete: Lában Edit : Lában  
:
Bratr Marie a Marty. Žil v Betanii. Ježíš ho vzkřísil z mrtvých.
Delete: Lazar Edit : Lazar  
:
Celník, kterého Ježíš povolal.
Delete: Lévi Edit : Lévi  
:
Abrahamův synovec. Vybral si lákavější místo k životu, ale jeho město pak bylo zničeno.
Delete: Lot Edit : Lot  
:
Řecky mluvící lékař, který doprovázel Pavla na některých jeho cestách.
Delete: Lukáš Edit : Lukáš  
:
První evropská křesťanska, kterou získal Pavel za svého působení ve Filipách. Byla zámožnou obchodnicí s plátnem.
Delete: Lydie Edit : Lydie  

M

:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
Delete: Marie Edit : Marie  
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
Delete: Marta Edit : Marta  
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.
Delete: Matěj Edit : Matěj  
:
Vůdce izraelského národa, prostředník mezi Izraelem a Bohem. Vyrostl na egyptském královském dvoře. Vedl lid na cestě z otroctví do zaslíbené země.
Delete: Mojžíš Edit : Mojžíš  

N

:
Muž, který Achabovi nechtěl prodat svou vinici, protože byla dědictvím po otcích.
Delete: Nábot Edit : Nábot  
:
Prorok, který mluvil k Davidovi.
Delete: Nátan Edit : Nátan  
:
Farizeus a člen židovské rady. Tajně v noci přišel za Ježíšem, aby si s ním mohl promluvit. Pomáhal při Ježíšově pohřbu.
Delete: Nikodém Edit : Nikodém  
:
Postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina a zvířata před potopou.
Delete: Noe Edit : Noe  
:
Zemřel jí muž i synové. S Rút se vrátila domů.
Delete: Noemi Edit : Noemi  

O

:
Petrův bratr. Původním povoláním rybář. Jeden ze dvanácti apoštolů.
Delete: Ondřej Edit : Ondřej  

P

:
Pocházel z Tarsu v Malé Asii, byl vychován jako farizeus v Jeruzalémě. Patřil k nejhorlivějším nepřátelům prvních křesťanů. Vzkříšený Ježíš se s ním však setkal a pověřil ho svědectvím mezi pohany. Stal se křesťanem a podnikl několik misijních cest do Malé Asie a Evropy, při nichž se svými spolupracovníky zakládal sbory a napsal řadu dopisů. Obhajoval zásadu, že Židé i pohané mohou být spaseni pouze přijetím Boží milosti a nikoli na základě pouhého dodržování zákona.
Delete: Pavel Edit : Pavel  
:
Vlastním jménem Šimon, rybář z Kafarnaum, kterého si Ježíš povolal za učedníka. První z učedníků, který uvěřil, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Sliboval za Ježíše položit život, ale třikrát ho zapřel. Po svém vzkříšení mu Ježíš svěřil vedení církve.
Delete: Petr Edit : Petr  
:
Římský prokurátor - místodržitel v Judsku v letech 26-36 po Kristu. Byl znám svou krutostí. Rozhodl o Ježíšově ukřižování, když jej o to žádali někteří představitelé židovské velerady.
Delete: Pilát Edit : Pilát  

R

:
Nevěstka v Jerichu. Ukryla zvědy a přidala se k Izraeli.
Delete: Rachab Edit : Rachab  
:
Jákob se s ní potkal u studně.
Delete: Ráchel Edit : Ráchel  
:
Manželka Izáka.
Delete: Rebeka Edit : Rebeka  
:
Moábka, která po smrti svého muže odešla se svou tchyní Noemi do Judska. Provdala se za Bóaze. Prabába krále Davida.
Delete: Rút Edit : Rút  

Š

:
Byl izraelským králem. Když se mu Bůh ve snu zjevil, vyžádal si od něj moudrost při rozhodování. Postavil chrám v Jeruzalémě.
Delete: Šalomoun Edit : Šalomoun  

S

:
Muž, který byl po svém zajetí oslepen, když mu předtím byly ostříhány vlasy. Jeden ze soudců.
Delete: Samson Edit : Samson  
:
Zaslechl Boží hlas. Vybral první dva Izraelské krále.
Delete: Samuel Edit : Samuel  
:
Manželka Abrahama. Dlouho nemohla mít dítě. Když poslové Abrahamovi říkají, že se mu ve sto letech narodí dítě, směje se tomu.
Delete: Sára Edit : Sára  
:
První izraelský král. Prokázal odvahu při ochraně ohroženého izraelského města, ale později přestal při svém kralování poslouchat Hospodina. Ze strachu o svou vládu pronásledoval Davida.
Delete: Saul Edit : Saul  
:
Doprovázel apoštola Pavla na jeho druhé misijní cestě (Sk 15,40). Byl s ním ve vězení ve Filipách.
Delete: Silas Edit : Silas  
:
Manželka Mojžíše. Obřezala jeho syny.
Delete: Sipora Edit : Sipora  

Š

:
První křesťan, který za svou víru v Ježíše Krista zaplatil životem. V Jeruzalémském sboru měl za úkol pečovat o chudé (diakon). Před smrtí se podobně jako Ježíš za své nepřátele modlil.
Delete: Štěpán Edit : Štěpán  

T

:
Křesťanka v Joppe, jež vyráběla oděvy a proslula mimořádnou dobročinností. Petr ji vzkřísil z mrtvých. (Sk 9,36)
Delete: Tabita Edit : Tabita  
:
Otec Abrahama.
Delete: Terach Edit : Terach  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována jedna epištola.
Delete: Timoteus Edit : Timoteus  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována epištola.
Delete: Titus Edit : Titus  
:
Jeden z dvanácti apoštolů. Zprvu pochyboval o zjevení vzkříšeného Ježíše.
Delete: Tomáš Edit : Tomáš  

Z

:
Kněz, který oněměl. Otec Jana Křtitele.
Delete: Zachariáš Edit : Zachariáš  
:
Vylezl na strom, aby viděl Ježíše.
Delete: Zacheus Edit : Zacheus  

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ