Friday, 21 June 2024, 10:24 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

E

:
Nejvýznamnější izraelský prorok. Působil převážně za krále Achaba. Vystupoval proti modlářství. Jeho jméno znamená "Hospodin je můj Bůh"
:
Prorok. Nástupce Elijáše.
:
První žena
:
Bratr Jákoba. Vyměnil prvorozenství za jídlo.
:
Starozákonní prorok, který mimo jiné píše o údolí suchých kostí.

G

:
Izraelský soudce, vysvobodil Izrael z područí Midjánců. Nebál se zbořit jejich modlu ani bojovat s hrstkou vojáků proti přesile.
:
Slavný obr. Byl zabit Davidem.

H

:
Otrokyně Sáry.
:
Muž, který před svým domem postavil šibenici pro svého nepřítele, ale nakonec na ní sám skončil (kniha Ester).
:
Judský král doby Ježíšovy.