Wednesday, 21 October 2020, 04:04 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

Á

:
Bratr ho zabil.

A

:
Vojevůdce Saulova vojska.
:
Vydal se na cestu
:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
:
První člověk.
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.

Á

:
Starozákonní prorok. Má svou knihu. Jmenuje se po něm "Učitel národů".

A

:
Prorokyně v Novém zákoně. Dlouhá léta vdova. Setkala se s malým Ježíšem v chrámu.

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.

B

:
Vrah, kterého propustil Pilát místo Ježíše.
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla.
:
Nejmladší syn Jákoba.
:
Jeho oslice promluvila.
:
Postaral se o Rút.

D

:
Mládenec, který si zachoval víru i pod hrozbou smrti. Byl zachráněn z jámy plné lvů.
:
druhý izraelský král
:
Soudkyně.
:
Dcera Jákoba.

E

:
Soudce, který přemohl Moábského krále Eglóna. Zabil ho ve tvrzi a utekl záchodem.
:
Nejvýznamnější izraelský prorok. Působil převážně za krále Achaba. Vystupoval proti modlářství. Jeho jméno znamená "Hospodin je můj Bůh"
:
Prorok. Nástupce Elijáše.
:
První žena
:
Bratr Jákoba. Vyměnil prvorozenství za jídlo.
:
Starozákonní prorok, který mimo jiné píše o údolí suchých kostí.

G

:
Izraelský soudce, vysvobodil Izrael z područí Midjánců. Nebál se zbořit jejich modlu ani bojovat s hrstkou vojáků proti přesile.
:
Slavný obr. Byl zabit Davidem.

H

:
Otrokyně Sáry.
:
Muž, který před svým domem postavil šibenici pro svého nepřítele, ale nakonec na ní sám skončil (kniha Ester).
:
Judský král doby Ježíšovy.
:
Navedla svou dceru, aby požádala o hlavu Jana Křtitele.

I

:
Významný prorok. Působil v Jeruzalémě. Jeho proroctví jsou často citována v Novém zákoně v souvislosti s jejich naplněním. Jeho jméno znamená "Hospodin spasí".
:
Jeden z praotců, Syn Abrahama a Sáry. Narodil se, když už byli staří.
:
První Abrahamův syn.

J

:
Syn Izáka a Rebeky. Svému bratrovi přebral prvorozenecké požehnání. Musel utéct z domova. Stal se praotcem dvanácti izraelských kmenů. Jeho jméno bylo později změněno na "Izrael (Zápasí Bůh)"
:
Jeden z apoštolů, syn Zebedeův, bratr Jana.
:
milovaný učedník
:
Prorok, který měl za úkol připravit Izrael na příchod Mesiáše. Volal k pokání a křtil v Jordánu. pokřtil i ježíše a poznal v něm Mesiáše. Byl popraven králem Herodem.
:
Prorok, který radil vzdát se.
:
Manželka krále Achaba.
:
Patřil mezi dvanáct učedníků. Svého mistra však zradil a přivedl na něj stráže. Po Ježíšově zatčení propadl zoufalství a vzal si život.
:
Vojevůdce Davidova vojska.
:
Muž, který hodně vytrpěl a přece nepřestal s Bohem mluvit.
:
Prorok, kterého Hospodin poslal k pohanům do Ninive, aby je varoval před Božím soudem. Místo toho však chtěl uprchnout, ale Hospodin ho zachránil za pomoci velké ryby.
:
Syn krále Saula. Přítel a ochránce Davida, přestože se to jeho otci nelíbilo.
:
Jeho bratři ho prodali do otroctví.
:
Mojžíšův nástupce, který vedl Izraelce při obsazování zaslíbení země. Jeho jméno znamená "Hospodin je spása".

K

:
Jeruzalémský velekněz, který obvinil Ježíše z rouhání a poslal ho k Pilátovi pro rozsudek.
:
Zabil svého bratra Ábela.
:
Jeden ze dvou zvědů v zaslíbené zemi, kteří měli odvahu.
:
Římský důstojník v Cesareji, který se stal křesťanem.

L

:
Bratr Rebeky. Jákob u něj sloužil 20 let.
:
Bratr Marie a Marty. Žil v Betanii. Ježíš ho vzkřísil z mrtvých.
:
Celník, kterého Ježíš povolal.
:
Abrahamův synovec. Vybral si lákavější místo k životu, ale jeho město pak bylo zničeno.
:
Řecky mluvící lékař, který doprovázel Pavla na některých jeho cestách.
:
První evropská křesťanska, kterou získal Pavel za svého působení ve Filipách. Byla zámožnou obchodnicí s plátnem.

M

:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.
:
Vůdce izraelského národa, prostředník mezi Izraelem a Bohem. Vyrostl na egyptském královském dvoře. Vedl lid na cestě z otroctví do zaslíbené země.

N

:
Muž, který Achabovi nechtěl prodat svou vinici, protože byla dědictvím po otcích.
:
Prorok, který mluvil k Davidovi.
:
Farizeus a člen židovské rady. Tajně v noci přišel za Ježíšem, aby si s ním mohl promluvit. Pomáhal při Ježíšově pohřbu.
:
Postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina a zvířata před potopou.
:
Zemřel jí muž i synové. S Rút se vrátila domů.

O

:
Petrův bratr. Původním povoláním rybář. Jeden ze dvanácti apoštolů.

P

:
Pocházel z Tarsu v Malé Asii, byl vychován jako farizeus v Jeruzalémě. Patřil k nejhorlivějším nepřátelům prvních křesťanů. Vzkříšený Ježíš se s ním však setkal a pověřil ho svědectvím mezi pohany. Stal se křesťanem a podnikl několik misijních cest do Malé Asie a Evropy, při nichž se svými spolupracovníky zakládal sbory a napsal řadu dopisů. Obhajoval zásadu, že Židé i pohané mohou být spaseni pouze přijetím Boží milosti a nikoli na základě pouhého dodržování zákona.
:
Vlastním jménem Šimon, rybář z Kafarnaum, kterého si Ježíš povolal za učedníka. První z učedníků, který uvěřil, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Sliboval za Ježíše položit život, ale třikrát ho zapřel. Po svém vzkříšení mu Ježíš svěřil vedení církve.
:
Římský prokurátor - místodržitel v Judsku v letech 26-36 po Kristu. Byl znám svou krutostí. Rozhodl o Ježíšově ukřižování, když jej o to žádali někteří představitelé židovské velerady.

R

:
Nevěstka v Jerichu. Ukryla zvědy a přidala se k Izraeli.
:
Jákob se s ní potkal u studně.
:
Manželka Izáka.
:
Moábka, která po smrti svého muže odešla se svou tchyní Noemi do Judska. Provdala se za Bóaze. Prabába krále Davida.

Š

:
Byl izraelským králem. Když se mu Bůh ve snu zjevil, vyžádal si od něj moudrost při rozhodování. Postavil chrám v Jeruzalémě.

S

:
Muž, který byl po svém zajetí oslepen, když mu předtím byly ostříhány vlasy. Jeden ze soudců.
:
Zaslechl Boží hlas. Vybral první dva Izraelské krále.
:
Manželka Abrahama. Dlouho nemohla mít dítě. Když poslové Abrahamovi říkají, že se mu ve sto letech narodí dítě, směje se tomu.
:
První izraelský král. Prokázal odvahu při ochraně ohroženého izraelského města, ale později přestal při svém kralování poslouchat Hospodina. Ze strachu o svou vládu pronásledoval Davida.
:
Doprovázel apoštola Pavla na jeho druhé misijní cestě (Sk 15,40). Byl s ním ve vězení ve Filipách.
:
Manželka Mojžíše. Obřezala jeho syny.

Š

:
První křesťan, který za svou víru v Ježíše Krista zaplatil životem. V Jeruzalémském sboru měl za úkol pečovat o chudé (diakon). Před smrtí se podobně jako Ježíš za své nepřátele modlil.

T

:
Křesťanka v Joppe, jež vyráběla oděvy a proslula mimořádnou dobročinností. Petr ji vzkřísil z mrtvých. (Sk 9,36)
:
Otec Abrahama.
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována jedna epištola.
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována epištola.
:
Jeden z dvanácti apoštolů. Zprvu pochyboval o zjevení vzkříšeného Ježíše.

Z

:
Kněz, který oněměl. Otec Jana Křtitele.
:
Vylezl na strom, aby viděl Ježíše.