Sunday, 25 July 2021, 02:29 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Filipův slovník
:
Porodila ho Marie v Betlémě. Jak se jmenoval?
:
Na Boží povolání vyvedl Izraelce z Egypta. Jak se jmenoval?
:
Velitel vojska aramejského krále, který byl postižen malomocenstvím. Izraelská holčička mu poradila, aby šel k Elíšovi.
:
Jeden z Jákobových synů. Jeho bratři ho prodali do otroctví. Pak se stal správcem v Egyptě.
:
Řeka, ve které se měl omýt Naamán, aby se uzdravil z malomocenství.
:
Kolik měl Ježíš učedníků?
:
Bratr Jákoba.
:
Kolik měl Jákob synů?
:
Město, ze kterého pocházel Ježíš.
:
Čím nejlépe přemůžeš zlo?
:
Manželka Abrahama.
:
Manželka Izáka, matka Jákoba a Ezaua.
:
Bál se Ježíše a proto přikázal zabíjet všechny malé děti.
:
Ježíšův předchůdce. Taky měl své učedníky.
:
Řeka, ve které křtil Jan Křtitel.
:
Vedl Izraelce, když dobývali Jericho.
:
Město, kam chodil Ježíš do chrámu.
:
Město, ve kterém našli aramejci Elíšu.
:
Město kam šel velitel vojska aramejského krále, aby se uzdravil z malomocenství.
:
Prorok ze Samaří. Pomohl k uzdravení veliteli vojska aramejského krále. Poslal ho aby se omyl v řece.
:
Praotec víry, na Boží výzvu vyšel ze své země. Bůh mu slíbil zem a děti.
:
Prorokyně.